PRO CUP

REGULAMIN TURNIEJU PRO CUP


1. Komitet Turnieju

a) W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor Organizacyjny, Sędzia Główny Turnieju oraz

przedstawiciel Pola Golfowego Dwa Stawy. Do Komitetu Turnieju może zostać włączony

dodatkowy członek, jeśli tak zdecyduje Komitet. Skład Komitetu Turnieju podany będzie do

publicznej wiadomości najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie turnieju.

b) W przypadku potrzeby rozstrzygnięcia sporu przez Komitet, gdy członek Komitetu

Turniejowego jest powiązany z daną sytuacją, nie będzie uczestniczyć w procesie rozstrzygania

sporu.

2. Uprawnieni do gry w turniejach:

a) amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A

1- zawodnicy z aktualną kartą HCP PZG na dzień rejestracji do turnieju;

2- zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe

związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP,

które musi zostać przedstawione Komitetowi przed rejestracją do turnieju.

b) limity

1- Podczas każdego turnieju obowiązuje limit 52 graczy.

2- Limit handicapu dla kobiet i mężczyzn wynosi 36,0. Do rozgrywek dopuszczeni zostaną

golfiści z hcp wyższym niż 36, ale klasyfikowani będą z hcp=36

c) wykluczenia

Komitet może podjąć całkowicie subiektywną decyzję o niedopuszczeniu do

rejestracji/zakwalifikowania/gry, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.

3. Reguły i etykieta gry w golfa

a) turniej Puchar PRO będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa oraz według Reguł

Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turnieju;

b) każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry przez np. rzucanie kijami, używanie

wulgarnych wyrażeń itp., może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym

ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć Sędzia Główny na podstawie

własnej oceny sytuacji.

4. Zgłoszenia, opłaty turniejowe i gracze rezerwowi

a) zgłoszenia do wszystkich turniejów przyjmowane są poprzez stronę turniejową systemu Eagle

PZG.

b) opłaty turniejowe należy uiścić gotówka przed turniejem w recepcji pola.

- Opłata turniejowa wynosi 130 PLN

Cena obejmuje: udział w turnieju 1 dniowym, startpack, lunch po turnieju.

Zawodnicy bez opłaconego prawa do gry na polu Dwa Stawy zobowiązani są do uregulowania

należności green fee we własnym zakresie.

c) Rejestracja, zamknięcie i ogłoszenie list startowych kończy się wieczorem w przeddzień

turnieju


5. Losowanie grup startowych

a) Wszyscy gracze amatorzy zakwalifikowani do turnieju zostaną przydzieleni do dwóch grup

HCP.

1- Grupy handicapowe zostaną ustalone przed pierwszym turniejem cyklu wg struktury

handicapów zgłoszonych zawodników, mając na celu równy podział (+/-1) wszystkich

zgłoszonych graczy. Tak ustalony podział na grupy pozostanie niezmienny na czas rozgrywania

wszystkich turniejów kwalifikacyjnych. W przypadku nierównego podziału, większą grupą

będzie grupa wyższych handicapów.

2- Zawodnik zmieniający handicap w trakcie cyklu turniejów, klasyfikowany będzie w grupie, w

której rozegrał swój pierwszy turniej.

b) grupy startowe inauguracyjnego turnieju ustalane będą na podstawie poziomu hcp

zawodników, zgodnie z kolejnością w systemie rejestracji do turnieju.

c) grupy startowe w kolejnych turniejach cyklu ustalane będą na podstawie punktowej

klasyfikacji generalnej turnieju, w obrębie każdej grupy handicapowej

6. Klasyfikacje i konkursy

a) W każdym turnieju PRO CUP jedyną klasyfikacją jest Strokeplay netto - runda 18 dołków.

Nieukończony dołek/skreślony traktowany jest jako = 15 uderzeń.

Rozstrzyganie Remisów w poszczególnych turniejach kwalifikacyjnych:

Zwycięzcą zostaje zawodnik z niższym handicapem. W przypadku dalszego remisu brane są pod

uwagę wyniki ostatnich rozegranych 9-6-3 dołków.

b) Konkursy w czasie trwania rundy turniejowej rozegrane będą w miejscu wskazanym przez

Organizatora przed każdym turniejem kwalifikacyjnym.

W przypadku rozgrywania konkursu Hole in One:

1- gracz ma obowiązek podpisać swoje piłki pełnym imieniem i nazwiskiem (pisakiem

wodoodpornym).

2- w konkursie liczy się tylko jedno, pierwsze uderzenie zawodnika z tee.

3- w sytuacji, gdy żadna piłka nie wpadnie do dołka jednym uderzeniem, konkurs uznaje się za

nierozstrzygnięty.

4- w sytuacji, gdy jeden z zawodników trafi do dołka za pierwszym uderzeniem konkurs na

wskazanym dołku zostaje rozstrzygnięty i zakończony a kolejni zawodnicy nie biorą w nim

udziału.

Klasyfikacja Generalna

1- Klasyfikacja Generalna całego cyklu PRO CUP odbywać się będzie na podstawie

przyznawanych punktów za uzyskane miejsce w poszczególnych turniejach (na wzór klasyfikacji

PGA Fedex Cup).

2- Zwycięzcą cyklu PRO CUP zostanie Zawodnik, który zgromadzi największą ilość punktów

rankingowych.

3- do Klasyfikacji Generalnej zaliczone zostaną maksymalnie 4 najlepsze wyniki turniejów

kwalifikacyjnych. UWAGA: W Turnieju Grand Prix (finałowy turniej we wrześniu) zdobyte

punkty zostaną naliczone podwójnie.


Rozstrzyganie Remisów w Klasyfikacji Generalnej:

Zwycięzcą zostaje zawodnik z niższym handicapem. W przypadku dalszego remisu brane są pod

uwagę kolejno: liczba punktów zdobyta w ostatnim rozegranym przez Zawodnika turnieju

kwalifikacyjnym, ostatnie 9-6-3 dołki ostatniej rozegranej rundy.

Przydział punktów jest identyczny dla obu grup HCP i przedstawia się następująco:

1 miejsce- 100 punktów, 2 miejsce- 80 punktów, 3 miejsce- 70 punktów,

4- 65, 5- 60, 6- 56, 7- 52, 8- 48, 9- 44, 10- 40, 11- 37, 12- 34, 13- 31, 14- 28, 15- 25, 16-24, 17-

23, 18- 22, 19- 21, 20- 20, 21- 19, 22- 18, 23- 17, 24- 16, 25- 15, 26- 14, 27- 13, 28- 12, 29- 11,

30- 10 punktów.


7. NAGRODY

a) Nagrodami w poszczególnych turniejach kwalifikacyjnych cyklu będą okolicznościowe

statuetki/puchary. Nagrodzeni zostaną zawodnicy, którzy uzyskają najwyższy wynik strokeplay

netto. Obowiązuje to w obu grupach handicapowych.

b) NAGRODY W KLASYFIKACJI GENERALNEJ

I miejsce - tygodniowy zagraniczny wyjazd golfowy

II miejsce - wartościowa nagroda rzeczowa

III miejsce - wartościowa nagroda rzeczowa

Nagrody będą identyczne w obu grupach turniejowych.

Nagroda główna (za 1 miejsce) oznacza: pobyt i 4 rundy golfa – bez transportu!

8. Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe.

Każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem startu

wyznaczonym dla niego przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik stawi się na starcie gotowy do

gry w ciągu 5 minut po czasie startu, karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast

dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne. Po czasie 5 minut – dyskwalifikacja.

Oficjalny czas mierzony jest wg zegara znajdującego się na miejscu startu, a moment startu

ogłoszony zostanie przez Startera.

Zawodnik musi ukończyć rundę w tej samej grupie startowej, w jakiej rozpoczął rundę.

Samowolna zmiana lub łączenie grup startowych przez zawodników są niedozwolone. Karą za

złamanie niniejszej reguły jest dyskwalifikacja.

9. Opóźnianie gry. Wolne tempo gry

Tabela czasów

Komitet Turnieju może ustalić czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część.

Niezależnie od tego każda z grup musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy

poprzedzającej. Pierwsza grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji w każdym

momencie rozgrywania rundy gdy przekroczy czas określony w Tabeli czasów każda następna

grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji ("out of position ") w przypadku, gdy

różnica czasu pomiędzy nią, a grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu na starcie.

Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona przez sędziego. Jeżeli po


następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub "out of position", grupie będzie

mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia.

Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy czas przeznaczony na wykonanie uderzenia zgodnie z

regułami Gry w Golfa, będzie on uważany za opóźniającego grę i otrzyma odpowiednią karę od

Sędziego.

Karą za opóźnianie gry jest:

Pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne,

Drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne,

Trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja

10. Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę.

Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, Że

istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić

grę i wszystkie wyniki danej rundy.

11. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji

Komitet Turnieju w potencjalnie niebezpiecznych warunkach może ogłosić przerwanie gry w

następujący sposób:

a) natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny:

Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia

jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie

przerwać grę. Jeżeli zawodnik nie przerwie gry natychmiast, zostanie zdyskwalifikowany, chyba

że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary.

b) przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny:

Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia

jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, mogą przerwać grę

natychmiast lub kontynuować ją, pod warunkiem, ze zrobią to bez opóźniania. Jeżeli zdecydują

się na kontynuowanie gry danego dołka, mogą ją przerwać w dowolnym momencie przed

zakończeniem dołka. W każdym przypadku gra musi być przerwana po zakończeniu danego

dołka.

c) wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny:

Gracze muszą wznowić grę, gdy Komitet Turnieju ogłosi jej wznowienie.

12. Zdawanie kart wyników

a) Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto gracza, którego

jest markerem oraz własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników

oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi gracz. Odbiór kart wyników odbywać

się będzie w Centrum Turniejowym przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15

minut po zakończeniu rundy.

b) jeżeli gracz nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać

zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary

13. Sprzęt elektroniczny


a) używanie urządzeń elektronicznych do komunikowania się na odległość, w trakcie gry jest

zabronione. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania

się z Sędzią lub Komitetem Turnieju.

b) dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń do pomiaru odległości, pod warunkiem, że

nie można nimi mierzyć innych wartości takich jak: różnice wysokości, temperatura, prędkość i

kierunek wiatru. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet jeśli opcje te są

nieużywane podczas gry.

14. Wózki golfowe samojezdne (typu Melex)

Używanie wózków golfowych samojezdnych podczas rundy regulaminowej jest dozwolone.

15. Caddies

Nie dopuszcza się możliwości posiadania caddie'ego.

16. Harmonogram turnieju, grupy startowe.

a) wszyscy gracze winni dostosować swoją obecność na zawodach do harmonogramu gry w

turnieju. Komitet Turnieju nie będzie brał pod uwagę żadnych przesunięć czasu gry związanych z

indywidualnymi oczekiwaniami graczy, z jedynym wyjątkiem: jest nim okoliczność zdrowotna

wymagająca np. korzystania z wózka samojezdnego wspólnie z innym graczem.

b) czasy startów grup startowych będą generowane automatycznie z systemu informatycznego

obsługi turniejów na podstawie kryteriów przyjętych przez Komitet Turnieju oraz opisanych w

Regulaminie.

17. Postanowienia końcowe

a) Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji Regulaminu są ostateczne i nie podlegają

odwołaniu.

b) Wszelkie uwagi uczestników turnieju PRO CUP dotyczące stanu pola, organizacji turnieju lub

innych spraw z tym związanych winny być zgłaszane na piśmie lub drogą elektroniczną do

Komitetu Turnieju.

18. Rejestracja na turniej PRO CUP oznacza, że:

1. Zawodnik zapoznał się niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

a) Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu przez Zawodnika może skutkować

natychmiastowym wykluczeniem Zawodnika z Turnieju.

b) Zawodnik zobowiązany jest przestrzegać polecenia Komitetu Turnieju. Niestosowanie się do

poleceń może skutkować natychmiastowym wykluczeniem Zawodnika z Turnieju.

2. Zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych,

zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez Organizatorów. Zgoda na bezpłatne

użycie wizerunku Zawodnika obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku Zawodnika w

celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.

Nasi

Partnerzy

pzu
Developres
multifarb
Dwa Stawy
kancelaria KamińskiKamiński
Casino Vodka
Podkarpackie